Privacybeleid

Privacyverklaring CoCreate Coaching en Ontwikkeling, Anke Weber Smit
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Uw toestemming
Door u in te schrijven bij de praktijk, gaat u akkoord met de manier waarop de praktijk uw gegevens verwerkt zoals is beschreven in dit document. Ook verklaart u de privacy van andere betrokkenen d.w.z. patiënten en zorgverleners te respecteren.

Omgang met uw persoonsgegevens
Toegang tot uw gegevens hebben:
– Uzelf
– Anke Weber Smit
Anke Weber Smit heeft getekend voor geheimhouding.

CoCreate Coaching en Ontwikkeling, Anke Weber Smit
In deze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u vakkundig te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk CoCreate Coaching en Ontwikkeling
De praktijk is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
– Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld: voor zorgverlening en advies; voor doelmatig beheer en beleid; voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
– Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
– Ik ga vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens
– Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.  
– Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:
– Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
– Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad). – Het recht om correctie, aanvulling of verwijdering van uw gegevens indien dat nodig mocht zijn.
– Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
– Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
– Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken aan CoCreate Coaching en Ontwikkeling, Anke Weber Smit. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op de aanvraag
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de aanvraag zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit in de aanvraag aangeven.
Nodig voor de aanvraag
Vermeldt de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

Cookies
De website van CoCreate Coaching en Ontwikkeling, Anke Weber Smit maakt geen gebruik van tracking cookies of functionele cookies. De website van CoCreate Coaching en Ontwikkeling, Anke Weber Smit  maakt geen gebruik van Google Analytics.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaat CoCreate Coaching en Healing, Anke Weber Smit hierover graag met u in gesprek.